vedtekter

Nygårdshaugen barnehage

 

Vedtekter del

1 for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Revidert og vedtatt på årsmøte10.mars 2016

 

 

1           Navn og forretningssted            

Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening, organisert som et andelslag med vekslende kapital og medlemstall.

 

 

2           Formål

Andelslaget formål er å eie og drive barnehage i Sarpsborg kommune til beste for andelshavere. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

 

 

3           Andelshavere

Andelslaget er åpent for foreldre/foresatte som har plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert. Utover kjøp av andel foreligger det ingen plikt til å betale medlemskontigent i andelslaget.

 

Hver andel lyder på kr 3500,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelen kan overdras mellom foresatte som har felles barn. Slik overdragelse skal meddeles styrer.

 

Andeler og andelskapital kan skifte, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere andeler enn det er plasser i barnehagen. Det er anledning til å kjøpe flere andeler. Hver andel gir rett til plass for ett barn i barnehagen, såfremt forpliktelsene overfor andelslaget er oppfylt. Andelsinnskuddet skal være betalt før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Ved utmelding/innløsning av andel skal andelsinnskuddet utbetales til andelshaveren før andelen overdras til ny andelshaver.

 

Dersom andelshaver misligholder sine forpliktelser overfor andelslaget, kan andelslaget ved styret gi andelshaver en irettesettelse eller, ialvorlige tilfeller, ekskludere andelshaveren. Ved eksklusjon kan styret kreve innløsning av andel.

 

 

4           Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Andelslaget er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Det enkelte andelshaver har ikke ansvar for andelslagets økonomiske forpliktelser utover verdien av innbetalt andel.

 

 

5           Årsmøte

Årsmøtet er andelslagets øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av Mars måned. Årsmøtet innkalles ved oppslag i barnehagen av styret med minst 14 dagers varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker fra andelshaverne må være sendt styret senest 1 uke før årsmøtet. Endelig dagsorden skal kunngjøres ved oppslag i barnehagen minst 5 dager før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden kan sakspapirer med forslag til vedtak hentes hos styrer.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på dagsorden.

 

Alle andelshavere har møterett til årsmøtet. Andelshavere kan være representert ved fullmakt.

 

På årsmøtet skal det føres protokoll. Referenten har ansvar for å føre protokollen.

6           Årsmøtets oppgaver

Styret foretar innkalling til årsmøtet og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

 2. Styrets årsmelding

 3. Godkjennelse av regnskap og orientering om budsjett.

 4. Valg av styremedlemmer. Styreleder og sekretær velges særskilt.

 5. Valg av regnskapsfører og revisor.

 6. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

 7. Eventuelt forslag om oppløsning.

 8. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

   

7           Avstemningsregler for årsmøtet. Protokoll

Hver andel har en stemme. Andelshavere som skylder mer enn 3 måneders foreldrebetaling har ikke stemmerett.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Møtelederen er styrelederen eller den styret har pekt ut. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Vedtektsendringer som innebærer

 1. Vesentlige endringer av andelslagets formålsbestemmelse.
 2. Mer tyngende heftelsesregler for medlemmene.
 3. Skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i andelslaget.
 4. Innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt, eller
 5. avgrensninger i retten til å tre ut

krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt.

 

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmaktsstemmer kan gis. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen skal legge frem skiftlig og datert fullmakt.

Møtelederen skal sørge for at det skrives protokoll fra årsmøtet.

 

8           Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tidel av andelshaverne krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

 

9           Styret

Andelslaget ledes av styret, som er andelslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiverog har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

 

 

Styrets sammensetning:

Styret skal bestå av 4 personer som velges på årsmøtet. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Det velges to vararepresentanter til styret.

Styreleder og sekretær velges av årsmøtet. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Varamedlemmer skal innkalles.

De som deltar i styret er fritatt fra å delta i de obligatoriske dugnadene i barnehagen.

 

 

Styrets arbeidsform:

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder tillstede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

 

Styrets arbeidsoppgaver:

 1. Styret skal sørge for at andelslagets formål blir realisert.

 2. Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.

 3. Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.

 4. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.

 5. Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.

 6. Styret ansetter daglig leder, og deltar i andre faste ansettelser.

 7. Andelslaget forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

 8. Styret beslutter eventuell eksklusjon av andelshavere.

 9. Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

 10. Styret skal utarbeide en styreinstruks.

   

10       Daglig leder (Styrer)

Barnehagens daglig leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 Daglig leder står for den daglige ledelse av andelslagets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter andelslagets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig lederskal sørge for at andelslagets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi slik redegjørelse som ett styremedlem ber om til samtlige av styrets medlemmer.

 

 

11       Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 

 1. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

   

 2. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.

   

 3. Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter. Videre skal det være en vararepresentant fra hver av gruppene. Den ene foreldrerepresentanten velges fra foreldrerådsmøte, mens den andre representanten kommer fra eierstyret.

   

 4. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tillstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

   

 5. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

   

  Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende andelslaget. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

   

   

12       Foreldrerådsmøte

Det holdes minst et foreldrerådsmøte hvert år.

Foreldrerådsmøtet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 1. Foreldrerådsmøtet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.

 2. Foreldrerådsmøtet velger en representant til samarbeidsutvalget.

 3. Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådsmøtet i barnehageåret, og dette holdes i forbindelse med årsmøtet i andelslaget. Dersom noen av foreldrene ønsker at det skal avholdes flere foreldrerådsmøter tar de kontakt med daglig leder som sender ut innkalling.

 4. Ved avstemming i foreldrerådsmøter gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

   

  Det føres egen protokoll for foreldrerådsmøte, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som møtet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådsmøtets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldre/foresatte til barna i barnehagen, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådsmøtet gir tilgang.

   

   

13        Arrangementskomite

Det velges en arrangementskomite bestående av 4 foreldre/foresatte. Denne komiteen har ansvar for å gjennomføre dugnader utover de obligatoriske dugnadene på vår og høst (disse arrangeres av SU). Eksempler på arrangementer/dugnader er juletrefesten.

 

 

14       Bruk av årsoverskuddet

Årsoverskuddet skal godskrives egenkapitalen i andelslaget.

 

15       Oppløsning og avvikling

Oppløsning av andelslaget kan bare behandles på årsmøte, og med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for medlemmene på 3 måneder.

Ved oppløsning skal andelslagets formue – etter gjeldsavleggelse og utbetaling av andelsinnskudd - tilfalle Skjeberg sanitetsforening

 

 

 

Nygårdshaugen barnehage

Vedtekter del 2 for Nygårdshaugen Barnehage i henhold til Barnehageloven § 7

Revidert januar 2016

 

1. Eierforhold 

Barnehagens andelslag er en selveiende økonomisk forening.

  

2. Formål   

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

 

3. Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak til barnehagen etter de til enhver tid gjeldende regler i Sarpsborg kommune.

4.Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er nedre Glomma regionen.

Barnehagen er åpen for barn i barnehagealder.

Barnehagen tilbyr først og fremst 100% plasser. Dersom alle plassene ikke er fylt opp kan det vurderes å tilby 50% plasser.

Barn som er tildelt plass beholder denne til 31.07 det året barnet fyller 6 år.

Ved opptak legges det vekt på følgende prioriteringer i prioritert rekkefølge:

a)            Barnehagelovens bestemmelser i §13

b)            Søsken av barn hvis foreldre har flest personlige andeler i barnehagen, og personalet.

c)             Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre forsvarlig drift.

d)            Den som bor nærmest barnehagen.

5.Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn kan skje gjennom hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess på våren.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 2 måneder pr. oppsigelsesdato. Oppsigelsen fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned.

Manglende oppholdsbetaling kan trekkes av andelsinnskuddet.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

6. Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen fastsettes av styret. Dog ikke over vedtatt makspris.

Det betales for 11 mnd. Juli måned er betalingsfri.

7. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass

Sarpsborg kommune er klageinstans. Ved klage benyttes skjema som man finner på kommunens hjemmeside.

 

8. Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 7

Iht. barnehageloven § 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning til avtale om disponering av barnehageplass som signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.

 

Noen vilkår fra nevnte avtale siteres i tillegg her:

 

 • Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtale. Slik endring skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse. Vilkårsendring gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra varselet er mottatt.. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til, foreldrebetaling, gebyr og matpenger.

   

 • Tilbudet om barnehageplass løper dato i tilbudt kontrakt og frem til skriftlig oppsigelse leveres.

   

 • Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til de alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. I et slikt tilfelle kan andelskapitalen kreves innløst med øyeblikkelig virkning.

   

 • Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente, og motregne evt. utestående i andelsinnskuddet.

   

 • Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

   

 • Foresatte som benytter barnehageplass plikter å delta på inntil 6 timer dugnad som blir arrangert av barnehagen pr. barnehageår. Styret fastsetter antall dugnadstimer, begrenset oppad til 6 timer. Dersom pliktig dugnad ikke gjennomføres skal det svares en ekstra foreldrebetaling fastsatt av styret som for tiden utgjør kr 350,- pr. misligholdt dugnadstime.

   

9.Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,3 m² for barn under 3 år. Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

10 Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 06.30 til kl. 16.30 mandag til fredag.

Barnehagen er stengt julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember). På onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen er stengt på helligdager.

 

 Barnehagen er stengt uke 29 og 30 hver sommer.

Barnehageåret starter 1. august. Alle barn i barnehagene skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 uker i perioden 15.juni til 15.august.

 

 

 

 1. Helsemessige forhold.
  1. Hvis barnet er sykt, eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen.

  2. Syke barn må holdes hjemme ved smittefare.

  3. Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, må det holdes hjemme.

  4. I tvilstilfelle avgjør styreren om barnet kan være i barnehagen.

    

12. HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter.

 

 

13. Endring av vedtekter

Endringer i vedtektenes del 1 i henhold til Lov om samvirkeforetak kan kun foretas etter gjeldende regler på årsmøte.

Endringer i vedtektenes del 2 i henhold til Lov om barnehager kan gjøres av styret utenom årsmøte.